Nobynäs säteri historik

 Detta utseende fick huvudbyggnaden efter ombyggnaden 1805 som utfördes av överstelöjtnant Carlheim-Gyllensköld 1805-07.

 

  Redan under medeltiden fanns här, enligt Styffe under namn av Notaeby eller Nodhaby en sätesgård, som 1446 såldes av Ficke Bülow till fru Filippa. Hon var dotter till greve Hans af Everstein och maka till norska drotsen Sigurd Jonsson. Århundradet därefter ligger höljt i dunkel, troligtvis därför att ägandet var spritt på så många händer under denna tid men Nobynäs lär under en period ha ägts av Alvastra kloster. Vad man kan få fram ur de gamla skrifterna är en ägarlängd som börjar 1543.

Nobynäs var under alla tider en stor egendom med många underlydande torp. Vid försäljningen 1911styckades egendomen och den gamla mangårdsbyggnaden fick behålla parken och marken närmast som var avsedd för trädgårdsodling.

Huvudbyggnaden användes under slutet av 1800-talet som hushållsskola. Skolan drevs av doktorinnan Haglund som hyrde Nobynäs huvudbyggnad av familjen Stjärngranat. Här nedan finns en broschyr från 1897 som beskriver skolans verksamhet.

1917 köpte änkefru von Kothén  Nobynäs för att driva pensionat. Föreningen för kristlig kärleksverksamhet tog över 1927 och startade ett hem för kroniskt sjuka.

 

 

 

Huvudbyggnaden vid sent 1800-tal

                                                   

Salongen på Nobynäs

Kammarjunkare Stierngranat

Broschyr från hushållsskolan för "flickor från fina familjer"